ဉာဏ်ကောင်းစေတဲ့ဆေး စိတ်ကူးယဉ်ဇတ်ကား

ဉာဏ်ကောင်းစေတဲ့ဆေး စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။

တကယ်တော့ အပြင်မှာ ဉာဏ်ကောင်းစေတဲ့ ဆေး မရှိပါ။ ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။